Podnikáte ve sdružení? Víte, co nového vás čeká od 1. 1. 2014?

    Ing. Lenka Hájková
 
 

Nový občanský zákoník (NOZ) přejmenovává stávající sdružení bez právní subjektivity na „společnosti“ a účastníky sdružení nazývá „společníky“. Na tuto změnu si jistě bude řada z nás zvykat dlouho, a to i z toho důvodu, že zákon o obchodních korporacích tyto pojmy (společník a společnost) používá též.

V podstatě lze říci, že nová právní úprava oproti té stávající neznamená žádné výrazné změny. Stále platí, že jde o formu bez právní osobnosti, společnost nemůže sama o sobě právně jednat, toto právo mají jednotliví společníci. Oproti minulé úpravě je v NOZ dosti podrobně upraveno jednání společníků a majetkové vztahy mezi nimi. Samozřejmě je možné pro uzavření smlouvy o společnosti zvolit odchylnou úpravu, neboť zákon výslovně odchýlení se od těchto norem nezakazuje.

I když ani NOZ nepředepisuje písemnou formu smlouvy o společnosti, je zcela jistě vhodnější ji uzavřít. Měla by obsahovat zejména:

  • označení společníků
  • název společnosti
  • účel, ke kterému se společnost formuje
  • závazky společníků k majetkovým či jiným vkladům
  • způsob rozhodování o společných věcech
  • stanovení podílu na hospodářském výsledku
  • stanovení podílu na majetku získaném společnou činností
  • určení společníka pověřeného vedením účetnictví, resp. daňové evidence
  • způsob zániku účasti společníka ve společnosti
  • způsob zániku společnosti

Co se týče daňových a účetních předpisů, tak jak zákon o daních z příjmů, tak zákon o dani z přidané hodnoty, i zákon o účetnictví, zareagovaly na nové pojmosloví a převzaly jej do všech ustanovení upravujících danou problematiku bez věcných změn.